دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ضرب المثلهای دَری بهدینی زرتشتیان ایران و تأثیر آن بر هنر زرتشتی دوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22059/jis.2021.318662.955

آزاده پشوتنی زاده


2. تصویر ایرانیان از کرگدن، با نگاهی به شعر فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.22059/jis.2021.312557.919

فاطمه مهری


3. بررسی کارکرد قصه‌گویی در روایت تاریخی جهانگشای جوینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22059/jis.2021.323344.986

بهدخت نژادحقیقی


4. گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی از شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22059/jis.2021.319534.962

خلیل کهریزی


5. نقش و رنگ در جُل اسب شاهسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22059/jis.2021.305984.881

محمد افروغ


6. بزرگداشت ایزد باران، تیشتر، در میان بهدینان شریف آباد اردکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22059/jis.2021.325288.997

مهرداد قدردان؛ زهره زرشناس؛ آمنه ظاهری عبدوند


7. نظام دساتیری عالم در فرامتن فلسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22059/jis.2021.321204.973

امین شاه‌وردی


8. فعل و وابسته‌های آن در ساخت کنایی در کردی و قیاس آن با فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22059/jis.2021.330855.1034

چتین تاش؛ محمود جعفری دهقی


9. فهلویات منقول در نسخۀ شمارۀ 900 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22059/jis.2021.330514.1031

میثم محمدی؛ سید احمدرضا قائم مقامی


10. کتیبه‌ی کوه رحمت(نویافته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22059/jis.2021.328580.1020

مجتبی دورودی؛ محمدجواد اولادحسین


11. اتحاد اشکانیان با سرمتیان و داکیان در اوایل سده دوم میلادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22059/jis.2021.328712.1021

رضا اردو؛ روزبه زرین کوب


12. اهمیت مجموعه شعر راز نیمشب محمد مقدم در تاریخ شعر آزاد فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22059/jis.2021.324965.994

مهدی علیایی مقدم؛ مهدی علیائی مقدم