اهداف و چشم انداز

دوفصلنامة پژوهش‌­های ایرانشناسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه‌ای علمی  است. این مجله به منظور گسترش تاریخ و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم و سنن  ایرانی اهتمام دارد و مقالاتی که در این حوزه نگاشته شده، پذیرش می‌نماید. مجلۀ پژوهش‌های ایرانشناسی هرگونه تحقیق تازه در حوزه‌های تاریخی، باستانشناسی، ادبی، فلسفی، دینی، عرفانی،  زبانی، زبان های باستانی، فرهنگ و هنر، مردم شناسی، خرده فرهنگها،  فلکلورهای محلی، صنایع دستی و هر آنچه که به نحوی مربوط به ایران فرهنگی است در ساختار علمی و پژوهشی مد نظر دارد. مجلۀ پژوهش‌های ایرانشناسی مقالاتی را که محورهای زیر در ساختار علمی  تالیف یافته مورد اهتمام قرار می‌دهد که عبارتند از :

 •   تاریخ فرهنگ
 • زبان و ادب و تمدن ایران
 • تاریخ و فرهنگ
 • زبانی
 • ادب فارسی
 • جغرافیای تاریخی
 • باستانشناسی
 • عرفان و تصوف
 • زبانهای باستانی
 • فلکلورهای محلی
 • گویش های محلی
 • خرده فرهنگ های
 • صنایع دستی
 • مردم شناسی