فرایند پذیرش مقالات

ویژ­گی­های کلّی مقاله­های مورد پذیرش

- مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و مادامی که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجلۀ دیگری ارسال نشود.

- مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیده، واژه­های کلیدی ( 5 تا 7 واژه)، مقدمه، پیکرة اصلی مقاله، بحث و نتیجه­گیری و فهرست منابع باشد و بر روی کاغذ به ابعاد 30× 21 با قلم B Nazanin به اندازة 13 و 24 سطر در صفحه در فرمت  word  و  از بالا و پایین 5 و از راست و چپ 5/4 تنظیم و به همراه یک فایل word (2007) و یک نسخه فایل  PDF به  نشانی پست الکترونیکی jiranic@ut.ac.ir  ارسال شود. اندازة قلم چکیده و واژه‌های کلیدی باید 10 باشد. به علاوه هر مقاله باید دارای یک چکیدۀ انگلیسی با قلم Times News Roman به اندازۀ 12 در حداکثر ­250 کلمه باشد. نام نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه ­محل تدریس یا تحصیل نویسنده ­یا ­نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی و شمارۀ تلفن آنها در صفحه و پوشه‌ای جداگانه باشد.

- حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

- چکیدة مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در 150 تا 250 واژه در اختیار خواننده قرار دهد.

- مقدمة مقاله ترجیحاً باید شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق، مبانی نظری و نمایندة تصویری کلی از ساختار مقاله باشد.