اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامحسین کریمی دوستان

زبانشناسی استاد گروه زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

gh5karimiut.ac.ir
61112582

سردبیر

ژاله آموزگار

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران - فرهنگ و زبانهای باستانی

ayeganeut.ac.ir

دبیر تخصصی

سیداحمدرضا قائم مقامی

فرهنگ زبانهایی باستانی استادیار دانشگاه تهران

qaemmaqamiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمود جعفری دهقی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه تهران

mdehaghiut.ac.ir
61112599

حسن حضرتی

تاریخ اسلام دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

hazratiut.ac.ir

جلال‌الدین رفیع‌فر

انسان شناسی استاد دانشگاه تهران

jrafifarut.ac.ir
61117845-021

زهره زرشناس

فرهنگ و زبان های باستانی استاد فرهنگ و زبان های باستانی پژوهشگاه علوم انسانی

zzarshenasyahoo.com

احمد صالحی کاخکی

هنر دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

ahmadsalehikakhkiyahoo.com

میرجلال‌الدین کزازی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامۀ طباطبایی

kazzaziyahoo.com

منصور صفت گل

تاریخ استاد تاریخ دانشگاه تهران

sefatgolut.ac.ir
02161112579

مهشید میر فخرایی

فرهنگ و زبان‌های باستانی استاد فرهنگ و زبان های باستانی

mahshidmirfakhraieyahoo.com

کمال الدین نیکنامی

باستانشناسی استاد دانشگاه تهران- گروه باستانشناسی

kniknamiut.ac.ir

محمّدجعفر یاحقّی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

mgyahaghiyahoo.co.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

فیلیپ جی کرین‌بروک

استاد دانشگاه گوتینگن، آلمان

gkreyengwdg.de

کارلو جوانی چرتی

زبان های ایرانی استاد زبان های ایرانی دانشگاه ساپینزا

certiyahoo.com

نیکلاس سیمز ویلیامز

زبانشناسی استاد مدرسۀ مطالعات شرقی و افریقایی

n_sims-williamsgmail.com

آنا کراسنوولسکا

زبان های ایرانی استاد مطالعات ایرانی دانشگاه کراکوف لهستان

anna.krasnowolskagmail.com

سید حسین نصر

استاد دانشگاه جورج واشنگتن

hosseinnasryahoo.com

ویراستار انگلیسی

گلاره مرادی

زبان انگلیسی بب

gelareh.moradigmail.com

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir