دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-152 
6. مهرهای اشکانی: نگرشی بر سبک هنری و کارکرد

صفحه 93-112

یعقوب محمدی‌فر؛ یداله حیدری باباکمال؛ مریم دولتی


7. رهیافتی به اخلاق فضیلت در دینکرد ششم

صفحه 113-131

سید سعید رضا منتظری؛ محمدرضا نظری


شماره‌های پیشین نشریه