دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-152 
6. مهرهای اشکانی: نگرشی بر سبک هنری و کارکرد

صفحه 93-112

10.22059/jis.2014.51700

یعقوب محمدی‌فر؛ یداله حیدری باباکمال؛ مریم دولتی