دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-144 
7. بررسی آثار دوران هخامنشی در شهربی لیکیه

صفحه 99-118

10.22059/jis.2013.36349

علیرضا هژبری نوبری؛ مهسا ویسی؛ سید مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی