بررسی آثار دوران هخامنشی در شهربی لیکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امپراتوری قدرتمند هخامنشی قلمرو پهناوری را در بر می­گرفت که آسیای صغیر امروزی نیز بخشی از آن را تشکیل می­داد. آسیای صغیر از جمله مناطقی بود که در دوران کوروش بزرگ و لشگرکشی او به لیدیه تحت حکومت پارسیان درآمد و شهرهای این ناحیه در پی سیاست تقسیم فضایی کشور، به شهربی­های هخامنشی اضافه شدند. اسامی همه­ی شهربی­ها در کتیبه­های رسمی هخامنشیان نیامده است چرا که شیوه حکومتی هخامنشیان چنین بود که نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند و برای احترام به استقلال داخلی این سرزمین­ها نام آن­ها در فهرست­ها نیامده است. لیکیه یکی از این سرزمین­هاست که نامش در این فهرست­ها نیامده اما مورخان یونانی به آن به عنوان شهربی پارسیان اشاره کرده­اند. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این مسئله است که چه نوع آثار باستانی در این سرزمین­ از دوران پارس­ها برجای مانده است که می­تواند ثابت کند لیکیه به راستی یکی از شهربی­های هخامنشیان بوده است؟ آثار و شواهد باستانی بر جای مانده این مسئله را کاملاً تایید می­کند. عمده­ی آثار فرهنگی و باستانی که از خانتوس، پایتخت لیکیه برجای مانده است نقش برجسته­­هایی است که از نقوش تخت جمشید الگوبرداری شده­اند و حضور هخامنشیان را در این سرزمین اثبات می­کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Achaemenid Period work’s in Lycia Satrapi’s

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Hejebri Nobari 1
  • Mahsa Veisi 2
  • Mehdi Mousavi 3
  • Javad Neyestani 4
1 Professor of Archaeology, Tarbiat Modares University
2 Ph.D. Candidate of Archaeology Tarbiat Modares University
3 Associate Professor of Archaeology, Tarbiat Modares University
4 Assistant Professor of Archaeology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Achaemenid ruled over a vast territory, to which included Asia Minor (modern Turkey), that was conquered during Cyrus the great campaign to Lydia. Following this its cities was added to Persian satrapies. The name of all the Persian satrapies was not mentioned in Achaemenid official texts, because Achaemenid political style was in this way that the conquered areas came under the central power control while having their own selves government; Lycia is one of those their name are not mentioned in none of official texts, but Greek historian called it Persian satrapy. This research aim to answer the question that which kind of ancient artifacts have been remained to prove, Lycia was indeed one of Persian satrapies.The majority of archaeological material cultures from Xanthos – capital of Lycia- are reliefs similar to Persepolises which could prove their presence in the region.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid
  • Satrapy
  • persian
  • Lycia
  • Xanthos
بریان، پی یر. (1385). امپراتوری هخامنشی ج 1 و 2 .ترجمه ناهید فروغان. چ دوم. تهران: نشر فرزان، نشر قطره.
روعاف، ام. (1374).  هنر هخامنشیان. نقل در ام. دبلیو، فریه. هنرهای ایران. ترجمه پرویز مرزبان. تهران: نشر فرزان.
ساله، یان. (1388). تأثیرهای هخامنشی در لوقیه(مسکوکات، پیکرتراشی، معماری) مدارک تغییرات سیاسی طی سده پنجم ق. م. نقل در : تاریخ هخامنشیان، آسیای صغیر و مصر فرهنگ‌های کهن در یک شاهنشاهی نوین.  سانسیسی وردنبورخ، هلن . کورت، آملی. ترجمه مرتضی ثاقب فر. ج 6. تهران: توس.  
شاپور شهبازی، علیرضا 1357. شرح مصور نقش رستم فارس، شیراز، نشر تحقیقات هخامنشی.
کخ، هاید ماری.(1383). از زبان داریوش. ترجمه پرویز رجبی. چ هشتم. تهران: کارنگ.
ملکزاده بیانی، ملکه. 2535. تاریخ سکه. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
Akurgal, E. 1970. Ancient Civilization and Runs of Turkey. 2 nd ed.Türk Tarih Kurumu  Basımevi, Ankara.
Basirov,O.2001. Achaemenian Funerary Practices in Western Asia Minor. In T. Bakır & et al (eds). Achaemenid Anatolia (pp. 101-7) Leiden.
Borchhardt, J. 1976. Die Bauskulptur Des Heroon von Limyra. Berlin: Gebr Mann Verlag.
Brosius,M. 2006. The Persians: An Introduction. Routledge,London and New York.
Cahill, N. 1988. A Persian Period Tomb near Phokaia. AJA Vol 92, 4: 481-501.
Chirvani, A.S.M. 1993. The International Achaemenid Style. Bulletin of The Asia Institute 7:111-130.
Demargne,P & Coupel, P. 1963. Towards a Re Construction of The Inscribed Pillar of Xanthos. ILNCOCT 5: 512-513.
Fellows, C. 1841. An Account of Discoveries in Lycia, Being a Journal Kept During a Second Excavation in Asia Minor, London .
Keen, A.G. 1998. Dynastic Lycia: A Political History of the Lycians and their Relations with Foreign Powers c.545-362 B.C. Mnemosyne 178, Leiden.
Lethaby,W.R. 1915. The Nereid Monument Re-Examined. The Journal of  Hellenic Studies 35:208-224.
Mellink, M.J. 1974. Excavation at Karataş-Semayük and Elmali, Lycia. AJA, Vol.79,4:349-355.
Perrot, G. and Chipiez, C. 1892. History of Art in Phragia, Lydia, Caria and Lycia. London: Chapman and Hall , Limitei.
Sare, T. 2011. Dress and Identity of Arts of Western Anatolia : The Seventh Through Forth Centuries BCE. PhD dissertation, The State University of New Jersey.
Shapur Shahbazi, A. 1973. The Irano Lycian Monuments. Tehran:Institute of Archaemenid research Publication.
Tritsch, J.F. 1942. The Harppy Tomb at Xanthos. The Journal of  Hellenic Studies LXII: 39-50.
Vismara, N. 2007. Some Reflection on Iconographic Motifs in Lycian Coinage: The Central Achaemenid Empires Powerful Political Presence in a Border Region. In: I. Delemen (ed.). The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia.Turkish Institute of Archaeology.