واکاوی دورۀ نظام اشتراکی ابتدایی تاریخ جامعه ایرانی در نگاه و رویکرد ایرانشناسان شوروی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

 
در تاریخ­نگاری شوروی، دورۀ نظام اشتراکی ابتدایی نخستین صورت­بندی خاص اجتماعی و اقتصادی سوسیالیستی است. اشکال اوّلیۀ سازمان‌های اجتماعی انسانی در مکتب مارکسیسم به «کمونیسم اوّلیه» مشهورند. مقالۀ حاضر بحثی پیرامون روش­های جدیدی است که مورخان و ایرانشناسان شوروی در تحلیل نظام اشتراکی جامعۀ ایرانی به کار گرفته بوده‌اند. در تحقیقات ایرانی و هم در پژوهش­های غربی، خلأ بزرگی، تحلیل جامع رویکردهای مورخان شوروی در زمینۀ چگونگی نگرش به قدیمی­ترین اعصار تاریخی ایران وجود دارد. از همین رو، مقالۀ حاضر پژوهشی پیرامون رویکردهای مارکسیستی در مورد جوامع گذشته انسانی است و با تفسیر، تبیین، مطالعۀ داده‌ها و ارائۀ تحلیلی مصادیق معتبر، به دنبال حلقه­ای برای ارتباط مطالعات تاریخی با مطالعات انسان‌شناختی است. اهمیت مباحثی که در اینجا مطرح خواهد شد آن قدری هست که ما را به درک درستی از نگرش­های منحصر به فرد سوسیالیستی در میان قشر عظیمی از دانشجویان رشته­های مرتبط با تاریخ جوامع گذشتۀ انسانی رهنمون شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Iranian Primitive Communal Society, with Considering the Approaches of Soviet Union Authors

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Zarrinkoob 1
  • Alireza Soleymanzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of History University of Tehran
2 Ph.D Candedet of History University of Tehran
چکیده [English]

Primitive communalsystem, is particular social andeconomic formation of socialism in Soviet historiography. In fact, the primary forms of human social organizations of Marxism, called "primitive communism". This paper is a discussion about the ways in which the Soviet scientists have been working on a historical analysis of the collective community of Iranian Society.The undeniable fact is that the author of this paper felt great gaps and shortcomings about comprehensive analysis of Soviet historians' approaches in both Iranian and Western researches about most ancient historical ages in Iran.Therefore, present research is on Marxist approaches about human societies and with Interpretation, explanation, and analysis of data's and validEvidences looking for a link between historical studiesand anthropologicalstudies. The Importance of the topics that will be discussed here is so that can lead understanding of the unique social attitudes amongst a large group of students associated with the history of human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • primitive communal system
  • Primitive Human
  • matriarchy and patriarchy
  • government
  • Religion
انگلس، فردریش (1380). منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، ترجمۀ مسعود احمدزاده، تهران، جامی.

ایوانف، م. س. آ؛ گرانتوفسکی، م. آ؛ داندامایف، گ. آ. کوشلنکو (1359). تاریخ ایران، ترجمۀ سیروس ایزدی و حسین تحویلی، تهران، انتشارات دنیا.

پیگولوسکایا، ن. و؛ آ. یو. یاکوبوسکی؛ ای. پ. پطروشفسکی (1354). تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هجدهم میلادی، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، پیام.

خنجی، محمدعلی (1358). رساله­ای در بررسی تاریخ ماد و منشأ نظر دیاکونوف، تهران، طهوری.

داندامایف، محمد (1381). ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی، ترجمۀ روحی ارباب، تهران، علمی و فرهنگی.

دیاکونوف، ا. م (2537 ). تاریخ ماد، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

علی‌یف، اقرار (1388). تاریخ ماد، ترجمۀ کامبیز میربهاء، تهران، ققنوس.

کاژدان، آ. ن؛ نیکولسکی، آ؛ آبراموویچ، ژ. ایلین (1386). تاریخ جهان باستان، صادق انصاری، علی همدانی و محمد باقر مؤمنی، انتشارات فردوس،تهران.

گرانتوسکی، ا. آ؛ م. آ. داندامایو؛ گ. آ. کاشلنکو؛ ای. پ. پتروشفسکی؛ س. ایوانف؛ ل. ک. بلوی (1359). تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمۀ کیخسرو کشاورزی، تهران، انتشارات پویش.

 

Chambers, H. 2006.Violence, Culture And Identity, Bern, Peter Lang AG European Academic Pub.

Дья́конов ,И, М. 1956. История Мидии: от древнейших времен до конца IV века до н.э., Москва, Изд-во Академии наук СССР.

Diakonoff, I. M. 1985. "Media", the Cambridge History of Iran 2 (Edited by Ilya Gershevitch), Cambridge, Cambridge University Press.

Fagan, B. 2003. Archaeologists: Explorers of the Human Past, Oxford University Press.

Fry, D. P. 2013. War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views,Oxford University Press.

Grafton, A. Glenn W, M, Salvatore Settis. 2010. The Classical Tradition, President and Fellows of Harvard College.

Keynes, R. 2003. Fossils, Finches, and Fuegians: Darwin's Adventures and Discoveries on the Beagle, Oxford University Press.

Klejn, L. 2008. "Gustaf Kossinna" in; Tim Murray, Christopher Evans, Histories of Archaeology: A Reader in the History of Archaeology, Oxford University Press.

Jones, Siān. 2002. The Archaeology of Ethnicity: Constructing Identities in the Past and Present, Routledge.

Lewis-Highcorrell, D. 2008. Witch School Third Degree: Lessons in the Correllian Tradition, Llewellyn Worldwide.

Массон, В. M.М. 1964. Средняя Азия и Древний Восток, Москва, Академии наук СССР.

Mies, M. 1998. Patriarchy and Accumulation On A World Scale;Zed Books Ltd, London.

Mongajt, A. L. 1959. Archaeology in the USSR, Moscow: Foreign languages Pub. House.

Osterman, K. 2010.Indirect and direct aggression,Peter Lang GmbH,Frankfurt.

Ruether, R. 2006. Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History, University of California Press.

Šinkaruk, V. I. S. L. V. 1988. Socialist Way of Life, Politivdav Ukraini Publishers.

Trigger, B. G. 2003. Artifacts and Ideas: Essays in Archaeology, Transaction Pub.