دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. سویم‌وره، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپایی

صفحه 1-20

بهزاد حسین زاده؛ حسن رضایی باغ‌بیدی


7. مطالعة مردم‌شناسی وریس‌بافی عشایر بختیاری

صفحه 115-134

ندا کیانی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهدی ابراهیمی علویجه


شماره‌های پیشین نشریه