دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-144 

مقاله پژوهشی

1. سویم‌وره، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپایی

صفحه 1-20

10.22059/jis.2016.62821

بهزاد حسین زاده؛ حسن رضایی باغ‌بیدی


7. مطالعة مردم‌شناسی وریس‌بافی عشایر بختیاری

صفحه 115-134

10.22059/jis.2017.62827

ندا کیانی؛ ایمان زکریایی کرمانی؛ مهدی ابراهیمی علویجه