دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

صفحه 1-12

محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی


شماره‌های پیشین نشریه