دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-164