دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-142 
5. جایگاه بوداییان در ساختار حکومت ایلخانی

صفحه 77-92

کورش صالحی؛ محسن مرسلپور؛ فاطمه کولآبادی


6. خاندان مَلِکان تبریز

صفحه 93-106

احمد گلی؛ بهروز ایمانی


شماره‌های پیشین نشریه