دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-123 
4. از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین

صفحه 55-72

10.22059/jis.2013.35370

بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان