نویسنده = فیروزمندی، بهمن
تعداد مقالات: 2
1. هفت خاندان دورة هخامنشی در مدارک مکتوب و باستان‌شناختی: نمونۀ گبریاس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-36

بهمن فیروزمندی؛ علی بهادری


2. حضور ساسانیان در کرانه‌های خلیج فارس بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-91

میثم لباف خانیکی؛ بهمن فیروزمندی؛ علیرضا خسروزاده