نویسنده = قائم مقامی، سید احمد
تعداد مقالات: 2
1. دربارة چند لغت و اصطلاح دریانوردی فارسی و عربی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 111-125

سید احمد قائم مقامی


2. یک ساخت ناشناختۀ فعل التزامی در فارسی میانه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 125-136

سید احمد قائم مقامی