نویسنده = مهدی رهبر
تعداد مقالات: 2
1. از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین (ارزیابی و تحلیل آشفتگی منابع تاریخی اسکندر مقدونی) بخش دوّم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-84

10.22059/jis.2013.36347

بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان


2. از اسکندر گجستک تا اسکندر ذوالقرنین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 55-72

10.22059/jis.2013.35370

بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ مهدی رهبر؛ مصطفی ده پهلوان