نویسنده = شهبازی شیران، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره‌ای تپه رصدخانه مراغه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-92

سعید ستارنژاد؛ حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم