نویسنده = روشن، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. گفتمان فکری روزنامة اختر دربارة وضعیت منحط و عقب‌ماندۀ ایران و جهان اسلام

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-48

داریوش رحمانیان؛ افسانه روشن