نویسنده = ابوالقاسمی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی دربارۀ زیباشناسی نگارگری اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-32

محمدرضا ابوالقاسمی