نویسنده = جم، پدرام
تعداد مقالات: 2
1. پایندانی به تن و ضمانه بالنفس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-73

پدرام جم


2. آبریزگان و آذرجشن: انقلابین و تقویم دورة ساسانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-53

پدرام جم