نویسنده = خلیلی پور، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی‌ و موضوعی ارتهه‌شاسترۀ کاوتیلیه و سیاست‌نامۀ خواجه نظام‌الملک طوسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-40

نازنین خلیلی پور؛ محمدتقی راشد محصل