نویسنده = سلیمان‌زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی دورۀ نظام اشتراکی ابتدایی تاریخ جامعه ایرانی در نگاه و رویکرد ایرانشناسان شوروی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-71

روزبه زرین‌کوب؛ علیرضا سلیمان‌زاده