نویسنده = احمدی، فرج اله
تعداد مقالات: 2
1. سیراف: تجارت دریایی ایران و چین در اواخر دورۀ ساسانی و اوایل قرون اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-63

حمیدرضا پاشا زانوس؛ فرج اله احمدی


2. ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی