نویسنده = ادوای، مظهر
تعداد مقالات: 1
1. ایران، افغانستان و راه¬های ترانزیتی در دورۀ پهلوی دوم (1320- 1357 ش)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 89-103

نورالدین نعمتی؛ مظهر ادوای