مرزبان در بیشاپور تدفین در اقلید: نگاهی به گورنوشتة اقلید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی ءزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

10.22059/jis.2020.294580.768

چکیده

کتیبه‌های خصوصی بخش مهمی از پیکره کتیبه‌های دوره ساسانی است که تا سده‌های نخستین هجری ادامه یافته‌است. یک بخش مهم این کتیبه‌ها گورنوشته‌ها هستند که در خصوص تدفین دین زردشتی در اواخر دورة ساسانی و آغاز اسلام در ایران اطلاعات مهمی دربردارند. اکثریت این گورنوشته‌ها در فارس یافته شده است؛ علاوه بر فارس در یاسوج، شی‌آن چین، استانبول نیز این گورنوشته‌ها یافته شده است. برخی از این گورنوشته‌ها تاریخ دارند و انتساب قطعی زمانی دارند. یکی از این گورنوشته‌های مهم کتیبه اقلید است که مربوط به اواخر دوره ساسانی است و دربردانرده اطلاعات مهمی از مقام و منصب اواخر دوره سااسنی و تنوع تدفین دارد.عنوان او مرزبان است که در بیشاپور حاکم بوده ست؛ پس ا زمرگش در اقلید دفن شده است که محتملا موطن او بوده است. این کتیبه آخرین کتیبه تاریخدار پیش از سقوط ساسانیان است.تاریخ آمده بر آن که مربوط به سلطنت یزدگرد سوم است یعنی11 و 12 ماه آبان سال 6 سلطنت یزدگرد برابر ماه فوریه 638 م.
کلیدواژه: ساسانی، گورنوشته، اقلید، کتیبه، تدفین..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Margrave in Bishabour, Burial in Eqlid: Survey of Eqlid Inscription

نویسنده [English]

  • Cyrus Nasrollahzadeh
چکیده [English]

Private inscriptions are an important part of Corpus of Sassanid inscriptions that lasted until the first century AH. An important part of these inscriptions are the inscriptions that contain important information about the burial of Zoroastrianism in the late Sassanid era and the beginning of Islam in Iran. The majority of these inscriptions have been found in Fars; in addition to Fars in Yasuj, Xian China, Istanbul, these inscriptions have also been found. Some of these inscriptions are dated and have a definite temporal assignment. One of these important inscriptions is the Eqlid inscriptions, dating to the late Sassanid period, and contains important information about the late Sassanian dynasty and burial diversity. This inscription is the last historical inscription before the fall of the Sasanian. It is dated to the reign of Yazdgerd III, ie November 11th and 12th of the year 6th Yazdgerd's reign against February 638 AD. Keywords: Sasanian, Funerary inscription, Eqlid, Inscription, Burial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلیدواژه: ساسانی
  • گورنوشته
  • اقلید
  • کتیبه
  • تدفین