هَرمامیثرِس: یک نام ” مادی“ در فهرست پادشاهان آشور!

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نام‌شناسی از شاخه‌های زبان‌شناسی و خصوصاً زبان‌شناسی تاریخی است، که بیشترین رابطۀ موضوعی و مفهومی را با تاریخ و جغرافیای تاریخی و انسان‌شناسی می‌تواند داشته باشد و دارد؛ در گسترۀ ایران‌شناسی، نام‌شناسی هم تاریخچه‌ای درازدامن دارد و هم کاربرد بسیار؛ از جمله، پژوهشگران تاریخ و فرهنگ دورۀ ماد به دلیل کمترشناخته‌بودن زبان مادی و ویژگیهای آن، همیشه خود را نیازمند به پژوهشهای نام‌شناسی (یشه‌‌شناسی) می‌بینند تا بلکه بر پایۀ آن به چندوچونی زبان مادی راه جویند؛ در مقالۀ حاضر با تحلیل نام‌شناختی و ریشه‌‌شناختی نام هَرمامیثرِس، نامی در اصل” مادی“ که در فهرستهای سپسین، در بافتار و بستر تاریخی متفاوتی، و در سیاهۀ پادشاهان آشور (که به مجموعۀ روایات و حکایات منقول از کتسیاس کنیدوسی بازمی‌گردد) درج شده، به پی‌جویی دلیل وجودی و علت حضور این نام در چنان بافتار و بستری خواهیم پرداخت و در پایان اندکی به بازسازی تاریخ روایی آشور و ماد نزد باستانیان نزدیک خواهیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ἁρμαμίθρης: A “Median” Name in the Assyrian Kings List!

چکیده [English]

Onomastics is one of the branches of linguistics, especially historical linguistics, which has the most thematic and conceptual connection with history and geography of history and anthropology. In the field of Iranistics, onomastics has both a long history and a wide range of uses; including, researchers on Median History and Culture, due to the lack of knowledge about the Median language and its characteristics, always needs to onomastic analysis on the Median Names. In the present article by the onomastic, philological and etymological analysis of the name Ἁρμαμίθρης, a name originally “Median”. At the followings kings lists, inserted in a different matrix and context, in the list Assyrian kings (referring to a collection of movable narratives and anecdotes from Ctesias the Cnidian), will explore the reason for the existence of this name in such a context and context. We will come close to reconstructing the Assyrian and Median narrative history with the ancients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • onomastics
  • Median Names
  • Assyrian Names
  • Harmamithres [Ἁρμαμίθρης]
  • Assyrian King List
  • Median Narrative History