مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

تعهد به معنای عهده‌دار شدن است. نویسنده عهده‌دار بیان حقیقت است. علاوه بر این، نویسنده و فیلسوف متعهد خیال‌پرداز نیز نیست. او نباید خود را دانای کل بداند و فی­المثل با ادیان یا دین خاصی دشمنی بورزد. در تاریخ ادبیات فرانسه، منتسکیو نویسنده و فیلسوف بنام و طلایه‌دار قرن هجدهم میلادی است، اما در آثار او تحریفاتی هست، زیرا منعکس‌کنندة حقیقت نیست؛ چه در سفرنامه‌نویسی، در نامه‌های ایرانی، که حاوی ذهن­باوری او در تاریخ است و چه در روح ‌القوانین که حاوی تاریخ‌باوری اوست. در ناگفته‌های درهَم منتسکیو،که حاوی بریده نوشتارهای اوست، آمده است که روح ‌القوانین حاوی تفکرات پخته‌تر او در سیر زمان‌ در مورد فروبستگی‌های بی بیرون­شو در نامه‌های ایرانی است. بنابراین، این دو کتاب از لحاظ محتوی جدایی‌ناپذیرند. تعهد در نوشتار منتسکیو، با آنکه برخی او را نویسنده­ای متعهد شمرده­اند، سؤال‌برانگیز است. در این مقاله موضوعیت تعهد در ثبت حقیقت نزد منتسکیو در سه بخش بررسی می‌شود و نتیجه عبارت از این است که: آثار منتسکیو در بیان حقیقت خلاف واقع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Montesquieu is a committed writer?

نویسندگان [English]

  • Ayda Shahanians 1
  • Mohammad Ziar 2
1 Ph.D. Candidate in Department of French Language and Literature Department Azad Islamic University Tehran Central Branch
2 Assistant Professor, French Language and Literature Department, Azad Islamic University of Tehran Central Branch
چکیده [English]

Commitment means taking responsibility, and the author is responsible for expressing the truth. Moreover, the responsible writer and philosopher is not a dreamer. He should not consider himself as an omniscient; for instance, he should not show hostility to religions or a specific religion. In the history of French literature, Montesquieu is a prominent author and philosopher of the eighteenth century, but there exist distortions in his works that do not reflect the truth. Such distortions are both in his travel literature, Lettres Persanes (Persian Letters) which includes his anecdotal ideas and subjectivism in history, and in De l'esprit des lois (The Spirit of the Laws), in which his historicism is obvious. In Mélanges inédits de Montesquieu, which comprises a mixture of Montesquieu’s unpublished pieces of writing, it is mentioned that The Spirit of the Laws includes his developed thoughts on the incomprehensible complexities in Persian Letters. Therefore, these two books are inseparable, according to their contents. Although some have considered Montesquieu as a committed author, commitment in his writings is questionable. In this paper, his works are examined regarding the subject matter of commitment to record the truth, and the result is that they are fallacious from this point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of History
  • French Literature in the 18th Century
  • Commitment
  • Montesquieu
  • The Spirit of the Laws
  • Persian Letters
قرآن کریم.

باستانی، پاریزی (مترجم)، 1370، اصول حکومت آتن، مقدمۀ غلامحسین صدیقی، تهران، امیرکبیر.

جعفری تبریزی، محمد تقی، 1378، تاریخ از دیدگاه امام علی(ع)، گردآوری تنظیم و تخلیص محمدرضا جعفری، تهران، پیام آزادی.

حدیدی، جواد، 1374، اسلام از نظر ولتر، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.

دشتی، محمد (مترجم)، 1386، نهج ‌البلاغه، تهران، سنبله.

سیلایف، نیکلای و دیگران، 1352، مسائل زیبایی‌شناسی و هنر، ترجمۀ محمد تقی فرامرزی، تهران، پویا.

طباطبایی، محمد حسین، 1405، تفسیر المیزان، بیروت، الاعلمی.

فلسفی، نصرالله، 1347، زندگی شاه ‌عباس، تهران، دانشگاه تهران.

مکی عاملی، سید حسین یوسف، 1411 ق، الاسلام و التناسخ، قم، انتشارات دارالزهراء.

نیچه، فردریش، 1379، در هرمونوتیک مدرن، ترجمۀ بابک احمدی و دیگران، تهران، نشر مرکز.

هگل، گئورگ فردریش، 1390، منتخب فلسفة تاریخ، ترجمۀ مسعود تقی­زادة منظری، سوئد، گوتنبرگ.

Calmet, A., 1737, Histoire de l'ancien et du nouveau Testament et des Juifs, pour servir d'introduction à l'histoire ecclésiastique de M. L’abbé Fleury, Vol. 2, Nouvelle Edition, Paris.

Chardin, J., 1711, Voyages en Orient, Vols. 1, 4, 6, Amsterdam, Jean Louis de Lorme.

ـــــــــــــــــــــ, 1811, Voyages en Orient, Vols. 4, 6, 8, 9, 10, Paris, Édition de Louis Langlès.

Dacier et Grou, 1873, Œuvres complètes de Platon, Vol. 7 : La République, avec notes et arguments par MM. E. Chauvet et A. Saisset, Paris, Librairie-Editeur.

Hegel, G. F., 1998, Leçons sur la philosophie de l'histoire, traduit par J. Gibelin, Paris, Librairie philosophique J. Vrin.

Montesqieu, Charles Louis de Secondat, 1875, Les Lettres persanes, Paris, Édition Édouard Laboulaye Garnier Frères.

ـــــــــــــــــــــ, 1892, Mélanges inédits de Montesquieu,Paris, Guyenne.

 ـــــــــــــــــــــ, 1899, Pensées et fragments inédits, Vol. 1, Paris.

ـــــــــــــــــــــ, 1995, De l’esprit des lois, Paris, Edition Gallimard.

Schlegel, Friedrich, 1836, Philosophie de L'histoire, traduit par l’abbé Lechat, Vols. 1 et 2), Paris, Librairie-Editeur.

Tracy, Antoine Louis Claude Destutt de, 1827, Commentaire sur l'Esprit des lois, Paris, Dalibon-Librairie.

Rilliet, A., 1860, Les Livres du nouveau Testament, d’après le texte grec le plus ancien, Paris - Genève.

Tavernier, Jean- Baptiste, 1712, Voyages en Orient, Vols. 1, 2), Paris.

Watelet, Claude Henri, 1792, Dictionnaire des arts de Peinture, Vol. 1, Paris, L. F. Prault-Imprimeur.