پیکرک سوار پارسی از قبرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

پیکرک گلی کوچکی از یک سوارکار در مجموعۀ موزۀ هنر متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود که از قبرس به دست آمده است. این سوارکار پوشش پارسی دارد و به نظر می‌رسد یک شخصیت پارسی را با نشانه‌ها و ویژگی‌های ایرانی دورۀ هخامنشی نشان می‌دهد. جزئیات پیکرک را می‌توان با آثار مشابه مقایسه کرد و کاربری‌هایی برای آن پیشنهاد داد. با توجه به شیوۀ ساخت پیکرک که به شیوۀ هنر هلنیستی ساخته شده، می‌توان دریافت که تاریخ ساخت آن مربوط به دوران پس از هخامنشیان است. وجود ویژگی‌ها و عناصر هخامنشی و ایرانی در این پیکرک می‌تواند نشان‌دهندۀ حضور ایرانیان در ساختار اجتماعی و مناسبات فرهنگی منطقه پس از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی باشد و، از سوی دیگر، گویای تدوام حضور فرهنگی ایرانیان در قرن سوم پیش از میلاد در قبرس است. با توجه به شواهد اندکی که از این دوران در دست است، وجود چنین نمونه‌هایی می‌تواند اهمیت بسیار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Rider Figurine from Cyprus

نویسنده [English]

  • Shahrokh Razmjou
Assistant Professor, Department of Archaeology, Tehran of University
چکیده [English]

A small terracotta figurine of a rider is held at the Metropolitan Museum of Art in New York, which was found in Cyprus. The rider has a Persian attire, possibly showing a Persian character with signs and features of the Achaemenid era. Comparing the details of the figurine with similar artifacts can suggest its functions. It was made in the Hellenistic style; therefore, it belongs to the post-Achaemenid period. The Persian and Achaemenid features and elements in the figurine may represent the continuation of Iranian presence in the social structure and cultural affairs of the region after the collapse of the Achaemenid empire; on the other hand, they prove the presence of the Persians in Cyprus throughout the 3rd century BC. Given the insufficient evidence of this period, such pieces can be extremely significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • History of Iran
  • the Achaemenids
  • Hellenistic Period
  • Achaemenid Art
  • Figurine of the Persian Rider
  • Cyprus
تجویدی، علی اکبر، ۱۳۵۵، دانستنی‌های نوین دربارۀ هنر و باستانشناسی عصر هخامنشی، بر بنیاد کاوش‌های پنج­سالۀ تخت جمشید، تهران، انتشارات ادارۀ کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر.

کرتیس، جان و نایجل تالیس، ١٣٩۲، امپراتوری فراموش‌شده، فرهنگ، هنر و تمدن هخامنشیان، ترجمۀ خشایار بهاری، تهران، فرزان روز.

 Hermary, A. and J.R. Mertens, 2014, The Cesnola Collection of Cypriot Art: Stone Sculptures, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Kaptan, D., 2003, “A Glance at Northwestern Asia Minor During the Achaemenid Period,” Achaemenid History XIII: A Persian Perspective, Essays in Memory of Heleen Sancisi-Weerdenburg (Achaemenid History XIII), eds. W. Henkelman and A. Kuhrt, Leiden, 189-202.

Karageorghis, V., 1975, Cyprus Museum and Archaeological Sites of Cyprus, Ekdotike Athenon S.A., Athens.

Karageorghis, V., 2000, Ancient Art From Cyprus, The Cesnola Collection, The Metropolitan Museum of Art, New York.

Moorey, P.R.S., 2000, “Iran and the West: the Case of the Terracota ‘Persian’ Riders in the Achaemenid Empire,” Variatio Delectat, Iran und der Westen, Alter Orient und Altes Testament, Band 272, Münster, 469-486.

Rose, M.E., 2000, “Figurines,” Ancient Art from Cyprus, The Cesnola Collection, The Metropolitan Museum of Art, New York, 272-277.

Rostovtzeff, M.I., 1935, “Dura and the Problem of Parthian Art,” Yale Classical Studies V, 157-304.

Schmitt, R., 1990, “Candys,” Encyclopaedia Iranica, vol. IV, Fasc. 7, 757-758.

Sevinç, N. et al., 2001. “A New Painted Graeco-Persian Sarcophagus from Çan,” Studia Troica 11, 383-420.

Stern, E., 1982. Material Culture of the Land of the Bible in the Persian Period 558-332 B.C., Warminster, Aris and Philips.

Stronach, D., 2009, “Riding in Achaemenid Iran: New Perspectives,” Archaeological, Historical, and Geographical Studies, 216-237.

Vernet, Y., 2015, L’Apollon de Chypre: naissance, évolution et caractéristiques du culte apollinien à Chypre de ses origines à la fin de l’époque héllénistique, Histoire, Université d’Avignon.

Yon, M. and J.C., Sourisseau, 2010, “Le port de guerre de Kition,” Ricoveri per navi militari nei porti del Mediterraneo antico e medieval, eds. D.J. Blackman, M.C. Lentini, Proceedings of the Workshop held at the European University Centre for the Cultural Heritage in Ravello, 4th-5th November 2005, Archeologia, storia, cultura, no.5, Edipuglia, Bari, 57-67.

Young, J.H. and S.H. Young, 1955, Terracotta Figurines from Kourion, Cyprus, University of Pennsylvania Museum, Philadelphia.

Zournatzi, A., 1989, “A Limestone Figure Wearing the κάνδυς from Cyprus,” Report of the Dep[artment of Antiquities Cyprus, Nicosia, Cyprus, 128-134, pls. XXX-XXXI.

Zournatzi, A., 2005, Persian Rule in Cyprus. Sources, Problems, Perspectives, Research Centre for Greek and Roman Antiquity, National Hellenic Research Foundation, Athens.