نویسنده = کلمرزی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و تحول بردسیر در دورة قراختائیان بر اساس دیدگاه مقدسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-101

عبدالرضا کلمرزی؛ محمدباقر وثوقی