نویسنده = جعفری‌دهقی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. روژمون، ژُرژ، کتیبه‌های یونانی ایران و آسیای مرکزی، لندن، 2012، ص326

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-123

شیما جعفری¬دهقی