نویسنده = زندیه، حسن
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر روابط خارجی بر تحولات اقتصادی کرمانشاهان در دورۀ قاجار (1285-1210 ه.ش)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری


2. اسناد هویتی ایرانیان در دورۀ پهلوی اول،1310-1320 ﻫ.ش (مطالعۀ موردی: سند ازدواج)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-96

حسن زندیه؛ بهاره پارسا آرا