نویسنده = گلی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. خاندان مَلِکان تبریز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-106

احمد گلی؛ بهروز ایمانی