دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-170 
2. تطبیق و تحلیل ساختار معماری و تزئینات دو مسجد-مدرسة چهارباغ و علیقلی‌آقا

صفحه 17-36

علی‌رضا خواجه احمد عطاری؛ مُحیُّ الدّین آقاداودی؛ بهاره تقوی‌نژاد


5. بررسی و تحلیل ماهیت کاربردی معماری صخره‌ای تپه رصدخانه مراغه

صفحه 75-92

سعید ستارنژاد؛ حبیب شهبازی شیران؛ اسماعیل معروفی اقدم


شماره‌های پیشین نشریه