نویسنده = صدری، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر روابط خارجی بر تحولات اقتصادی کرمانشاهان در دورۀ قاجار (1285-1210 ه.ش)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری