نویسنده = رضایی باغ‌بیدی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. سویم‌وره، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

بهزاد حسین زاده؛ حسن رضایی باغ‌بیدی