نویسنده = سلیمانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-12

محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی