نویسنده = پاشا زانوس، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. سیراف: تجارت دریایی ایران و چین در اواخر دورۀ ساسانی و اوایل قرون اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-63

حمیدرضا پاشا زانوس؛ فرج اله احمدی