نویسنده = امیدی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. پسوندهای فعلی در گویش لکی: ساخت ارگتیو، مطابقۀ فاعلی یا ضمیر پیوسته؟

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-55

شجاع تفکری رضائی؛ عباس امیدی