نویسنده = اسماعیل‌پور، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. خاستگاه‌های هنر نمایش در هند باستان و نگاهی به نمونه‌های ایرانی آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-15

علیرضا اسماعیل‌پور