نویسنده = لباف خانیکی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. حضور ساسانیان در کرانه‌های خلیج فارس بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و مطالعات باستان‌شناسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-91

میثم لباف خانیکی؛ بهمن فیروزمندی؛ علیرضا خسروزاده