نویسنده = زرین کوب، روزبه
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سنت تاریخ‌نگاری هخامنشی بر تاریخ‌نگاری یونانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-74

روزبه زرین کوب؛ یاسر ملک زاده


2. واکاوی دورۀ نظام اشتراکی ابتدایی تاریخ جامعه ایرانی در نگاه و رویکرد ایرانشناسان شوروی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 53-71

روزبه زرین‌کوب؛ علیرضا سلیمان‌زاده