نویسنده = حسین طلائی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی