نویسنده = سلمانی نژاد مهر آبادی، صغری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه داستان کیومرث در شاهنامه و آدم در قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-33

صغری سلمانی نژاد مهر آبادی؛ عبدالرضا سیف