نویسنده = ورهرام، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای تشخیص شعر در اوستای جدید

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-59

محمود جعفری دهقی؛ لیلا ورهرام