نویسنده = میرصادقی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت‌ها و شباهت‌هایی آواهای تالشی و گیلکی از منظر تاریخی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-135

سید مهدی میرصادقی