نویسنده = وثوقی، محمد باقر
تعداد مقالات: 2
1. اصطلاحات دیوانی دورۀ مغول بر اساس نسخه خطی «المرشد فی الحساب»

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-98

محمد باقر وثوقی؛ محمد حسین سلیمانی


2. نخستین موج مهاجرت جنوب به شمال در خلیج فارس و نواحی مجاور آن

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 81-94

محمد باقر وثوقی