دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقد و بررسی تحقیقات شرق‌شناسان فرانسوی در باب تاریخ جهانگشا و جامع‌‌التواریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

زینب سادات ابطحی


2. خاستگاه زبانی مهاجران هرزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

نیما آصفی


3. دربارۀ یک اصطلاح حقوقی (ازشماند) در مادیان هزار دادستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

نادیا حاجی پور


4. پیشنهادهایی دربارۀ خوانش برخی عبارات یادگار زریران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

میثم محمدی


5. ساسان پنجم کیست؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

فرزانه گشتاسب


6. هَرمامیثرِس: یک نام ” مادی“ در فهرست پادشاهان آشور!

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

مهرداد ملکزاده


7. دین مسئله نمونه ای از کلام انفعالی و تدافعی زردشتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

دکتر دالوند


8. وصف مبهم aiva- در فارسی باستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1398

چنگیز مولایی