دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نیاکان اوست‌ها: آلان‌ها، آس‌ها و اوس‌ها در مسیر تداوم و تحول؛ بر پایه منابع تاریخی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

10.22059/jis.2020.301706.836

سید مهدی حسینی تقی آباد


2. دست‌نویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخانۀ چوروم حسن‌پاشا و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

10.22059/jis.2020.304233.865

مهدی رحیم پور؛ عسگر صلاحی


3. بینش و روش در تاریخ‌نگاری فرصت‌الدوله شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

10.22059/jis.2020.275263.635

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی


4. افشارهای خمسه و حکومت قاجار مدلی از تعامل دولت مرکزی با خاندان های محلی حکومتگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1399

10.22059/jis.2020.304932.875

رسول عربخانی؛ حسن اسماعیلی


5. نقد نظریه تاریخ نگاری فریدون آدمیت دربارۀ نهضت مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.22059/jis.2020.289518.735

نورالدین نعمتی


6. جاینام شناسی خارک و پیشنهادی در باب گوردخمه‌های بزرگ جزیره خارک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.301768.837

احمد حیدری


7. واکاوی سکه های باوندی نمونه ای از سکه های امرای شیعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.298354.804

محرم باستانی


8. نگاهی به برخی مناصب دیوانی و کارکرد آن در فارس دورۀ افشاریه (احیاء و اصلاح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.280055.671

احمد بازماندگان خمیری


9. نظام آموزشی ارامنه جلفای اصفهان در دوره صفوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.288503.728

محسن لطف آبادی؛ عطاالله حسنی


10. بررسی مثل‌واره‌ای منتسب به سعدی و وصّاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.285671.699

جواد بشری


12. بررسی جایگاه یوز و کارکردهای آن در تاریخ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.272317.618

فرهاد صبوری فر؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


13. پژوهشی در جُلهای نقش طاووسی قشقایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1399

10.22059/jis.2020.301952.840

محمد افروغ