تعداد مقالات: 146
1. آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-12

محمود جعفری دهقی


2. اقلیم دیرین فلات ایران در عصر نوسنگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jis.2012.35189

بهرام آجورلو


4. بررسی منشاء نقشمایه‌ی عقرب- انسان در هنر عصر مفرغ فلات ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-12

10.22059/jis.2013.36342

بهرام آجورلو؛ اسماء سعید


7. بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-12

10.22059/jis.2015.56669

محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی


8. پیشنهادهایی در اصلاح چند بیت‌ از دیوان عنصری

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

10.22059/jis.2016.57514

راضیه آبادیان


10. میراث هندوایرانی «هفت‌کشور» در متون کهن ایرانی و هندی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

10.22059/jis.2016.60591

احسان افکنده؛ باقرعلی عادلفر


11. سویم‌وره، رسم ازدواج طبقۀ جنگجوی هندواروپایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22059/jis.2016.62821

بهزاد حسین زاده؛ حسن رضایی باغ‌بیدی


14. در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

10.22059/jis.2018.68709

راضیه آبادیان


16. تأثیر روابط خارجی بر تحولات اقتصادی کرمانشاهان در دورۀ قاجار (1285-1210 ه.ش)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22059/jis.2019.73427

شیرزاد احسان خواه؛ منیره کاظمی راشد؛ حسن زندیه؛ منیژه صدری


18. پیشینۀ تحوّلات و دگردیسی فرهنگیِ آثار مکتوب پیش از اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-22

حمیرا زمردی


19. ساخت و کارکرد شهر مرزی انطاکیه در مناسبات ایران و روم در دورۀ ساسانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 13-32

10.22059/jis.2013.36343

فرج اله احمدی؛ پرویز حسین طلائی


20. از توَشْتْر ودایی تا مرداس شاهنامه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-31

10.22059/jis.2015.56671

محمّدحسن جلالیان چالشتری


21. ملاحظاتی دربارۀ زیباشناسی نگارگری اسلامی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-32

10.22059/jis.2016.57515

محمدرضا ابوالقاسمی


22. گرداب‌های دریایی و جایگاه‌های آن در نوشته‌های قرون گذشته

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-28

10.22059/jis.2017.65707

محمد حسن رازنهان؛ مهران رضایی؛ محمد حسین سلیمانی


23. ملاحظاتی انتقادی درباب نگرش سیاحان خارجی دورة قاجار به آیین یارسان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-32

10.22059/jis.2018.68280

جهانبخش ثواقب؛ معصومه هادی؛ محمدرضا زاده صفری


25. هفت خاندان دورة هخامنشی در مدارک مکتوب و باستان‌شناختی: نمونۀ گبریاس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-36

10.22059/jis.2014.52666

بهمن فیروزمندی؛ علی بهادری